Die gemeente het vier hoofbronne van inkomste:
Maandelikse bydraes, tiendemaand bydraes, erediens kollektes en fondsinsamelings

     Maandelikse bydraes
As gevolg van sekuriteitsoorwegings, en ook  om bankkoste te spaar, word verkies dat maandelikse bydraes elektronies (per EFT) of per tjek gegee word. Bydraes per debietorder verseker dat die gemeente ‘n konstante stroom fondse ontvang sodat verpligtinge nagekom kan word. Indien u hiervan gebruik wil maak voltooi die debietorder vorm en besorg dit aan die kerkkantoor. Lidmate wat verkies om die maandelikse bydrae per koevert te gee, sal dit aan die begin van die jaar via hulle dienswerker ontvang. Besorg dit dan self Sondae terug deur dit in die Dankofferbussies by die deure te plaas.

     Tiendemaand bydraes
In die gemeente is Mei-maand “tiendemaand”.  ʼn Tiendemaand koevert word hiervoor uitgedeel of is ook by die deure beskikbaar. Hierdie koevert kan terugbesorg word soos wat lidmate se begroting dit toelaat.  Die debietorder stelsel maak ook voorsiening vir ʼn tiende bydrae wat dan 1x per jaar van u gehef word op ʼn datum soos verkies.

     Erediens kollektes
By eredienste word bank- en deurkollektes opgeneem.  Die opbrengs van die deurkollektes word aangewend vir die Sinodale Aandeel wat maandeliks betaal moet word.  Op die kalender word elke Sondag se instansie aangedui waarvoor die kollekte ingesamel word.

     Fondsinsameling
Ons hou die volgende fondsinsamelings gedurende die jaar:

Kos en Kuierfees vroeg  in Maart;
Basaar einde Augustus/begin September;
Kersmark wat ongeveer 15 November begin en vir 16 dae duur.

Hierdie fondsinsamelings is nie net heerlike kuiergeleenthede nie, maar gee ook kans vir vrywilligers wat hulle dienste aanbied om te help. Indien jy belangstel om hiermee te help kontak asseblief die kerkkantoor.

     ANDER PROJEKTE
Benewens die gewone maandelikse offers kan bydraes ook gegee word vir::

 • Frankryk – Marieta Niemand
 • Madagaskar – Wolf Cilliers
 • Roosboom & Bloemendal – Plaaswerkersbediening
 • Shiloh Synergy – verskeie projekte
 • SOS (Barmhartigheid binne ons gemeente) – ondersteuning, versorging en plaaslike kos projek vir eie lidmate, sowel as bediening aan seniors
 • Getuienis Uitreike – 10/40 Venster, Merweville (Jeug) en Zimbabwe
 • Wiele vir Omgee – bus vir getuienisaksies en Omgee
 • Wellington Gevangenis Bediening – Johan Crous
 • Dynamities – Laerskool  uitreikgroep
 • Bybelverspreiding
 • Moslem & Hindoebediening – Wessel & Lomé Cronjé
 • Laerskool De Waveren – bediening aan minderbevoorregte kinders in Ruyterwacht
 • Gemeente getuienispos

Volledige inligting oor hierdie projekte is beskikbaar op die webtuiste.

     Elektroniese betalings 
Indien jy enige finansiële bydrae tot die gemeente wil maak kan jy gerus ‘n elektroniese oorplasing (EFT) doen.
Stuur die bewys van inbetaling aan admin@uitsigkerk.co.za of faks dit aan 0866959801.

Gee asb. ʼn aanduiding van jou wyk nommer of van die projek wat ondersteun word, sodat dit reg allokeer kan word.

     Debietorder
As ʼn debietorder vorm wil aanvra kan jy dit op dit hier aflaai. Jy kan dit dan uit druk, invul, onderteken en faks na die kerkkantoor by 0866959801. Jy kan dit ook skandeer en e-pos na admin@uitsigkerk.co.za. Andersins kan jy dit ook in die kollektesak gooi of persoonlik aan die kerkkantoor besorg.

     Bankbesonderhede
Rekenining naam: NGK Bellville-Uitsig
Rekeningnr: 1450 580 909 (Tjekrekening)
Tak: 523410, ABSA Sanbel

Verwysings vir debietorders en internetbetalings:
Maandelikse Offergawes, wyk nommer en besoekpunt  bv. Wyk 001/254 en/of  u voorletters en van.

 

Kontak xxxx kerkkantoor vir meer informasie.